Funda lesi siqeshana bese uphendula imibuzo elandelayo yolimi: Abasebenzi abaningi bakushayela ihlombe ukusebenzela ekhaya ngesikhathi izwe livalwa ngenxa

Funda lesi siqeshana bese uphendula imibuzo elandelayo yolimi:

Abasebenzi abaningi bakushayela ihlombe ukusebenzela ekhaya ngesikhathi izwe livalwa ngenxa yokhuvethe. Babejatshuliswa ikakhulukazi ukunyuka kukaphethioli ezweni okungeke kusabaphazamisa. 

Babona kungcono uma besebenzela emakhaya ngoba angeke besagcwalisa

izimoto ngophethiloli masonto onke ukuze baye emsebenzini. Abesifazane abanabantwana bona bakushayele ihlombe kakhulu lokhu kusebenzela ekhaya ngoba bathi besemhlanganweni belalele kumakhalekhukhwini noma kukhompuyutha, bebe befaka izingubo emshinini wokuwasha, bebonda uphuthu esitofini, noma bewasha nezitsha. Abesifazane bavuka bageze

ubuso kuphela, bese benza isidlo sasekuseni, bahlanze nendlu ngaphambi kokuqala umsebenzi wabo womqashi. Abesilisa bona bavuka bageze ongazi angathi baya emsebenzini kanti cha, badle isidlo sasekuseni bese behlala kumakhompuyutha benze umsebenzi wabo wosuku.

Babejatshuliswa, masonto, besemhlanganweni, womqashi

1.1 Gagula inguquko yefonoloji eyenzeke emagameni abhalwe ngokugqamile, uveze nokuthi yenzeke kanjani. (20)

1.2 Cozulula amagama alandelayo ngamalunga awo:

a) ihlombe

b) nendlu

c) emshini

Share This Post

Email
WhatsApp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit

Order a Similar Paper and get 15% Discount on your First Order

Related Questions

 This week, explore the relationship between strategic goals and alignment with projects and best practices from the five process groups, especially

 This week, explore the relationship between strategic goals and alignment with projects and best practices from the five process groups, especially focusing on executing, monitoring, and controlling projects. This assessment is the first component of your course project.   In this assessment, you will write a topic definition statement for your

   General Instructions Consider the quality measures data currently analyzed at your practice location. If you do not have a current practice location,

   General Instructions Consider the quality measures data currently analyzed at your practice location. If you do not have a current practice location, select a local healthcare facility or provider to answer the questions below.   Include the following sections: I. Application of Course Knowledge: Answer all questions/criteria with explanations and detail. ·

Sociology assingment Sociological Imagination Watch the video  Sam Richards:

Sociology assingment Sociological Imagination Watch the video  Sam Richards: A radical experiment in empathy .   After watching the TED video and reading the section about the Sociological Imagination,  take the viewpoint of an outside observer to examine your life. First,  pick one personal experience that was meaningful to you. Second,